Visste du att kvinnor i Halland har högre utbildning men ändå tjänar mindre än män?

Jo, så är det! Trots att fler kvinnor skaffar sig eftergymnasial utbildning tjänar männen 80 000 kr mer. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män i Halland är bland de högsta i riket. Sedan 2015 har både kvinnors och mäns inkomster ökat men skillnaden på runt 80 000 kr ligger kvar.

Kvinnor har högre utbildning…

Nära hälften av kvinnorna i Halland har eftergymnasial utbildning, jämfört med en tredjedel av männen. Skillnaden är något större än i riket samtidigt som den totala andelen med eftergymnasiala studier är något lägre än i riket totalt. Bland utrikes födda finns ingen större könsskillnad. Utbildningsnivån både i Halland och riket har ökat med någon procentenhet sedan 2016. En förklaring är förmodligen ett generationsskifte, där äldre med kortare utbildning ersätts med yngre som överlag utbildar sig längre tid.

 

Det hänger samman med att arbetsmarknaden i Halland mer än i riket består av jobb som kräver gymnasiekompetens. Det gör att arbetslösheten år låg och inkomsterna goda. I Halland tjänar män med som högst gymnasial utbildning i genomsnitt lika mycket som kvinnor med högskoleutbildning. Kön påverkar alltså än utbildning vad du tjänar.

Andel med eftergymnasial utbildning i Halland, 2019.

Källa: Regionfakta

Genomsnittlig förvärvsinkomst för boende i Halland i åldern 20-65 år 2018, kr per år.

Källa: SCB

Män har högre lön…

Trots lägre utbildningsnivå har män i Halland i genomsnitt runt 80 000 mer i nettoinkomst* än kvinnor på ett år, vilket ger kvinnor tre fjärdedelar av mäns inkomst. Skillnaden i inkomst är något större än i riket, främst för att män tjänar mer än i riket, medan kvinnor tjänar ungefär detsamma i Halland som i riket. Mäns högre inkomster kommer framför allt från lön, kapital och pensioner. Att inkomstnivåerna är så mycket högre än i riket beror inte nödvändigtvis på att lönerna är högre, utan på att fler har jobb och inkomster. Den halländska arbetsmarknaden gynnar jämfört med riket män med kortare utbildning, samtidigt som kvinnor med lång utbildning tjänar något mindre än i riket. Personer med utrikes bakgrund har lägre inkomster än personer med svensk bakgrund oavsett kön.

 

*I hela befolkningen.

Osakliga löneskillnader

Män i Halland har alltså en bättre ekonomi än både kvinnor i Halland och män i riket, trots lägre utbildningsnivå än båda grupperna. En stor anledning till det är hur arbetsmarknaden ser ut. Inkomsterna har ökat något de senaste åren, men skillnaderna mellan könen har inte förändrats märkbart.

Förvärvsinkomst för halländska kvinnor och män i olika åldrar, 2018.

Källa: SCB

När man bildar familj ökar klyftorna

Skillnaden i inkomst ökar i familjebildande åldrar. En stor orsak är att kvinnor tar ut en betydligt större del av föräldrapenningdagarna än män, 70%, även om skillnaden minskar, och i högre grad än män går ned i arbetstid. Det större ansvaret för det obetalda omsorgsarbetet missgynnar alltså kvinnors yrkes- och inkomstutveckling påtagligt.

 

Kvinnor i Halland tar också mer föräldrapenning än i riket. En anledning kan vara att arbetsmarknaden är bättre för män: kompetensbristen i manliga yrken kan göra det svårare att ta föräldraledigt, samtidigt som det motsatta gäller för kvinnor. Dessutom tycks könsnormerna överlag vara starkare i Halland än i riket.

Skillnaden i pension är högst i landet

Skillnaderna i inkomster över en livstid ökar i pensionsåldern, eftersom pensionen påverkas av lönen. Kvinnors pensionsinkomst i Halland är bara 65% av männens, jämfört med 70% i riket. När skatter och bidrag räknas med har kvinnor över 65 år i Halland ungefär 75% av vad män har att leva på.

Kvinnors pension (allmän pension, tjänstepension, privat pension) som andel av mäns, 2019.

Källa: Pensionsmyndigheten

Vill du läsa mer om inkomstskillnader i rapporten?

Läs hela rapporten