Visste du att kvinnor i Halland har högre utbildning men ändå tjänar mindre än män?

Jo, så ser det faktiskt ut. I Halland utbildar sig kvinnor mer än män, men ändå tjänar de i snitt över 80 000 kronor mindre per år. Faktum är att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är högre i Halland än vad de är i resten av Sverige.

Utbildningsnivån för kvinnor och män i Halland.

Fler kvinnor än män i Halland läser vidare i minst tre år efter gymnasiet. Ändå har kvinnorna svårt att komma upp i samma inkomst som en man med lägre utbildning. Man kan se att män generellt har högre inkomster än kvinnor oavsett utbildningsnivå.

 

Män med inrikes bakgrund får relativt lätt ett jobb med bra lön efter avslutad gymnasial utbildning. Kvinnorna behöver i större utsträckning en högskoleutbildning för att komma upp i samma inkomstnivå. (källa: SCB 2015)

 

Ett exempel: En 40-årig man som inte har läst vidare efter gymnasiet tjänar i snitt drygt 390 000 kronor per år i Halland. Motsvarande siffra för en kvinna i samma ålder men med eftergymnasial utbildning är 370 000 kronor.

Andel med eftergymnasial utbildning i Halland

Källa: Regionfakta 2016.

Lätt för män att få jobb. Och bra betalt.

I Halland är det alltså relativt lätt för män med enbart gymnasieutbildning att få ett välbetalt arbete. Det finns gott om jobb för de som söker sig till traditionellt manliga yrken inom t.ex. bygg och tillverkning. Bland de som har gått ett mansdominerat yrkesprogram, är det något fler i Halland som får jobb direkt efter avslutade gymnasiestudier, än i riket i stort.

 

De kvinnodominerade branscherna som t.ex. vård, utbildning och tjänstesektorn i Halland är något mindre än i riket. Dessutom är branscher där kvinnor är i majoritet generellt sett sämre betalda än de mansdominerade, i förhållande till utbildningsnivå. Hur kommer det sig att vi värderar mansdominerade och kvinnodominerade branscher så olika?

När man bildar familj ökar klyftorna

Det är ofta i samband med familjebildning som inkomstklyftorna ökar. I Halland tar kvinnorna ut närmare trefjärdedelar av föräldraledigheten (73 procent).

Från att kvinnorna har tjänat 90 procent av männens lön under de första åren på arbetsmarknaden, ökar gapet till 75 procent under åren då man bildar familj. Ett gap som består genom hela livet och aldrig återhämtar sig. I Halland har vi störst skillnad mellan kvinnor och mäns inkomster jämfört med alla andra regioner i Sverige.

Inkomst för halländska kvinnor och män i olika åldrar.

Källa: Regionfakta 2016.

Färre kvinnliga chefer ökar inkomstskillnaderna.

Det är också fler män än kvinnor som avancerar till chefer, vilket bidrar till inkomstskillnaderna. Knappt en tredjedel av samtliga chefer i Halland är kvinnor. Det gäller oavsett bransch. Inom kommun och landsting är däremot två tredjedelar av cheferna kvinnor. Samtidigt är lönerna här lägre än i det privata näringslivet.

I slutändan kan det betyda nästan halverad pension för kvinnorna.

Konsekvensen av ojämna inkomster finns kvar under hela livet och kan påverka på flera plan. Mycket tyder t ex på att ekonomin spelar en betydande roll för om en kvinna vågar lämna ett destruktivt förhållande även om partnern är våldsam. Man ser även att utsatta grupper har betydligt svårare att klara oförutsedda händelser rent ekonomiskt. Ett mönster som framförallt ses hos utrikes födda, bland personer eller familjer med barn som har funktionsnedsättningar, bland homo- eller bisexuella och bland äldre kvinnor.

 

Inkomstskillnaden blir ännu mer kännbar efter pensionen. Kvinnornas pension är i genomsnitt bara runt två tredjedelar av männens och i åldersgruppen 70–74 år så låg som 56 procent. Det här är en trend som gäller för hela Sverige, men är ännu lite tydligare i Halland. En högre utbildning kan kompensera något för detta.

Vill du läsa mer om inkomstskillnader i rapporten?

Läs hela rapporten