Läs rapporter

”Från vaggan till graven” är en orsaks- och konsekvensanalys av ojämställdhet och ojämlikhet i Halland. Analysen genomfördes första gången 2018. Rapporten 2021 är den första uppdateringen sedan starten.

FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN (2021)

 

Uppdateringen 2021 sker som en del av ett större arbete inom ramen för den nationella satsningen ”Vägar till hållbar regional utveckling”. Satsningen är ett regeringsuppdrag med finansiering från Tillväxtverket där samtliga regioner i Sverige deltar under perioden 2020–2023. När det nya regeringsuppdraget tillkom 2020 beslutade Region Halland att genomföra en uppdatering av analysen och följa upp utvecklingen av hallänningen livsvillkor som en del av ett större arbete inom den nationella satsningen. Analysens resultat visar att Halland även fortsatt har stora utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet.

 

Innehållet på jamnt.regionhalland.se är baserat på analysen 2021.

Läs rapporten

FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN (2018)

 

2017–2018 genomfördes en likande satsning då med fokus på jämställd regional tillväxt och i Halland utvecklades analysen ”Från vaggan till graven”. Målet var att skapa bättre förutsättningar för en jämställd och jämlik regional tillväxt med ett grundligt kunskapsunderlag om nuläget i Halland.

Läs rapporten

UNGA OCH UNGA VUXNAS PSYKISKA HÄLSA OCH LIVSVILLKOR

 

Lokala nämnder (Region Halland) har i denna rapport, med utgångspunkt i olika lokala förutsättningar, valt att fokusera på olika aspekter på ungas psykiska hälsa och livsvillkor i Halland. Ambitionen har varit att möta många unga i olika livssituationer.

Läs rapporten

VÅLD I NÄRA RELATIONER – EN REGIONAL HANDBOK

 

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har en regional handbok tagits fram. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Läs rapporten