Statistikunderlag

Rapportens innehåll och statistik vilar på en omfattande research och kontakter för att kartlägga: 1) vilken statistik som existerar, 2) hur den kan delas upp utifrån olika diskrimineringsgrunder och 3) om den går att få fram även på regional nivå för Halland. I hög grad utgår vi från tre nationella enkätundersökningar där mycket tagits fram även på regional nivå: SCB: Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF-SILC) samt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor.

Statistiken i rapporten är producerad av offentliga myndigheter i Sverige och är till stor del tillgänglig via öppna databaser. En del av statistiken är inte publik utan beställd från den Statistiska centralbyrån alternativt inhämtad från databaser Region Halland har tillgång till. Statistiken har sedan bearbetats av en konsult på uppdrag av Region Halland.

 

För frågor om statistiken kontakta: regionen@regionhalland.se