Halland har en arbetsmarknad som gynnar inrikes födda, gymnasieutbildade män – men hur är det för alla andra?

Ja, Halland har generellt sett en god arbetsmarknad för de flesta, men den är samtidigt väldigt traditionell. Tjejer och killar gör ofta ett yrkesval i samma mönster som sina föräldrar och många utrikesfödda kvinnor stannar hemma. Bara 28% jobbar i jämställda branscher i vår region. Vilka konsekvenser kan det ha för vår fortsatta tillväxt i Halland? Inte minst med tanke på att studier visar att jämställdhet bidrar till mer lönsamma och mer effektiva organisationer.

En arbetsmarknad som främst gynnar män som gått yrkesinriktade gymnasieprogram

I Halland finns det fler jobb inom manligt dominerade branscher, bland annat inom bygg och tillverkning. Det är också fler män som startar och driver företag. Män med gymnasieutbildning tjänar mer i Halland oavsett åldersgrupp. Den sammanräknade förvärvsinkomsten är 326 700 kr per år jämfört med 317 900 kr i riket. Dessutom är lönerna inom mansdominerade branscher högre än inom kvinnodominerade branscher. För kvinnorna är den sammanräknade förvärvsinkomsten 242 800 kr per år jämfört med 245 700 kr i riket (Regionfakta 2016). Samtidigt är det inom de kvinnodominerade branscher som arbetsvillkoren överlag är sämre med låg känsla av kontroll, stress, hög både fysisk och emotionell belastning och där utbildning och stöd för att utföra arbetsuppgifterna ofta inte tillhandahålls.

 

De kvinnodominerade branscherna är mindre i Halland än i riket, vilket gör dem ännu mer kvinnodominerade. De största kvinnodominerade branscherna i Halland är vård- och omsorg samt utbildning. Samtidigt är det fler kvinnor än i riket som arbetar inom manligt dominerade branscher, förutom inom bygg.

Andelen som fått jobb i Halland inom ett år efter ett yrkesförberedande gymnasieprogram jämfört med riket.

Källa: SCB, 2013/2014

För ökade möjligheter som kvinna gäller det att satsa på högre utbildning

Män i Halland kan få en relativt bra lön, utan högskoleutbildning. För kvinnorna är högre utbildning en förutsättning för att kunna göra karriär. I Halland behöver du som kvinna högskoleutbildning för att komma upp i jämförbar medelinkomst som en man med gymnasieutbildning. Samtidigt finns det i Halland en relativ avsaknad av stora företag och offentliga institutioner, vilket leder till färre arbetstillfällen inom de områden högutbildade kvinnor ofta arbetar inom. Det handlar då bland annat om administration, ekonomi, HR och liknande.

Är du utrikesfödd har du lättare att få jobb i Halland än i riket

Vår goda arbetsmarknad hjälper också nyanlända till att få ett jobb. Idag har fler utrikesfödda i Halland arbete jämfört med i riket. En orsak är att de överlag varit i Sverige längre tid än genomsnittet för riket, vilket har stor betydelse för hur väl man lyckas etablera sig på arbetsmarknaden.

Det finns ett tydligt samband mellan hur gammal du är när du kommer till Sverige och vilken framtida utbildningsnivå du når. Däremot är förvärvsfrekvensen för personer med utrikes bakgrund betydligt lägre än för de med inrikes bakgrund. Det gäller både för kvinnor och män med utrikes bakgrund, men är betydligt lägre för kvinnorna (61,6% jämfört med kvinnor med inrikes bakgrund 83,7%).

Ju yngre du är när du invandrar desto lättare att få jobb

Har du invandrat före 12 års ålder ökar möjligheterna att nå en högre utbildningsnivå, vilket i sin tur ger större möjligheter att få ett bra jobb. Detta gäller oavsett vilket land du kommer ifrån. Andra grupper som generellt har det svårare att komma in på arbetsmarknaden är funktionsnedsatta och HBTQ-personer, då villkoren för normbrytare är bättre i storstadsregioner och studentstäder.

Många startar företag i Halland

Andelen företagare är hög i Halland, men fler än dubbelt så många företag startas av män. Andelen kvinnor som leder nya företag ligger ungefär som rikssnittet. Generellt sett har företagare lägre utbildningsnivå än anställda. Eftersom kvinnor har högre utbildningsnivå kan det vara en av flera anledningar till att kvinnor startar färre företag. Andra anledningar kan vara svårigheten att driva företag samtidigt som man ska ta hand om hem och barn. Samtidigt möts många kvinnliga entreprenörer av kunskapsbrist och fördomar både kring vilka företag de bör driva och vad de förväntas vilja med sina företag. Under 2017 var det 20% av de nya företagen som startades av personer med utrikes bakgrund.

Andelen män och kvinnor som startar företag i Halland.

Källa: Tillväxtanalys 2017

Vill du läsa mer om arbetsmarknaden i rapporten?

Läs hela rapporten