Halland har en arbetsmarknad som gynnar inrikes födda, gymnasieutbildade män – men hur är det för alla andra?

Halland har en god arbetsmarknad och många har arbete. De branscher som är störst är de som domineras av män med gymnasial utbildning.

Män med gymnasieutbildning får anställning

Manligt dominerade företag med krav på främst yrkeskompetens är stora i Halland, exempelvis byggbranschen, industri och utvinning och transport. Det ger goda möjligheter för främst män med gymnasieutbildning. Skillnaden syns redan efter gymnasiet där personer som gått yrkesförberedande program oftare än i riket etableras på arbetsmarknaden. Vi ser också att både kvinno- och mansdominerade arbetsplatser har högre andel kvinnor än i riket.

Andel som fått jobb 1 år efter yrkesförberedande gymnasieprogram, avgångsår 2015/2016. 

Källa: Region Halland

Andel förvärvsarbetande (nattbefolkning) i Halland, 2018.

Källa: SCB

Hallands goda arbetsmarknad hjälper även andra grupper…

Den stora efterfrågan på arbetskraft med yrkeskompetens gynnar också personer med utrikes bakgrund. Andelen förvärvsarbetande ökade också i alla grupper mellan 2015 och 2019. Män med utrikes bakgrund förvärvsarbetar i högre grad än i riket, men skillnaden jämfört med inrikes födda är stor.

Färre stora arbetsplatser gör det svårare för vissa

Att det i jämförelse med riket finns färre arbetsplatser i riktigt stora företag och stora offentliga institutioner, kombinerat med en jämförelsevis liten tjänstesektor, leder till färre arbetstillfällen inom de områden där högutbildade kvinnor söker sig, såsom HR, administration och ekonomi. Att arbetsplatserna har färre anställda än i riket minskar också möjligheten till anpassade arbetsuppgifter. Det missgynnar grupper som har behov av sådana, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller av annan anledning nedsatt arbetsförmåga. Möjligheterna att komma in på och utvecklas på arbetsmarknaden påverkas också av normer kring exempelvis heterosexualitet, vithet och funktionsförmåga, vilket gör det svårare för normbrytande grupper, särskilt utanför storstadsregioner och studentstäder.

Andel av företagarna i Halland som är kvinnor och män, 2018.

Källa: Region Halland, 2018

Färre kvinnor driver företag i Halland

Ungefär 8% av den halländska befolkningen är företagare 2019: 3,7% av kvinnorna och 13,7% av männen. Det är något färre än i riket, främst för att andelen kvinnor som driver företag är lägre. Det motsvarar ungefär siffrorna för 2017. Orsakerna bakom detta är många: det finns fler företag i Halland än i riket inom manligt kodade branscher som jord- och skogsbruk och bygg. Kvinnor har också ofta svårare att starta och driva företag dels för att de möts av fördomar kring vilka föredrag de bör driva och vad de förväntas vilja med sina företag, att få finansiering och att kombinera företagandet med ett familjeliv.

Fler män på beslutande poster

Män sitter oftare än kvinnor på beslutande poster både i politiken och i näringslivet. Totalt är bara 37% av cheferna i Halland kvinnor. I aktiebolag är det, 27%. Det kan hänga samman med att företagen är något mindre i Halland än i riket, och i små företag är andelen chefer som är kvinnor ofta lägre. Det kan också hänga samman med att arbetsmarknaden i Halland domineras av manligt kodade branscher. Högst är andelen chefer som är kvinnor i kommuner och regioner: över 70% men där är andelen kvinnor bland de anställda över 80%. Vi vet också att minoriteter är dåligt representerade på ledande positioner. I kommunfullmäktige är andelen kvinnor drygt 40%.

 

Befolkningen i Halland speglas alltså inte av dem som fattar beslut i näringslivet! Männen är fler på maktpositioner, liksom andra grupper som är mer gynnade i samhället.

Vill du läsa mer om arbetsmarknaden i rapporten?

Läs hela rapporten