Hur påverkar det Halland när vissa grupper inte finns med där besluten fattas?

All offentlig makt utgår ifrån folket, lyder första paragrafen i Regeringsformen. Vi fattar gemensamma beslut genom lika rösträtt, yttrandefrihet, föreningsfrihet och tryckfrihet. Men när vissa grupper av olika anledningar inte utövar dessa rättigheter – vem för då de gruppernas talan?

Högt men ojämlikt valdeltagande

Valdeltagandet och det politiska deltagandet är högt i Halland. Totalt deltog ca 90% av samtliga röstberättigade i Riksdagsvalet 2018, ett par procentenheter högre än i riket. Men valdeltagandet är inte jämnt fördelat. Yngre deltar mindre än äldre, personer med kortare utbildning mindre än de med längre utbildning, utrikes födda mindre än inrikes födda och personer med funktionsnedsättning mindre än personer utan. Högst är valdeltagandet i Kungsbacka och lägst i Hylte. Mönstret är tydligt: i samma grupper där utsattheten är stor är också valdeltagandet lägre. I vissa grupper, exempelvis personer med dyslexi eller svårt nedsatt rörelseförmåga, är valdeltagandet så lågt som 60-65%.

 

Ojämlik representation i kommunfullmäktige

Det är inte bara valdeltagandet som visar i vilken mån olika grupper deltar i det gemensamma beslutsafattandet. Minst lika viktigt är vilka som blir valda till beslutsfattande positioner. Kvinnor och utrikes födda är i lägre grad än män och inrikes födda på plats där politiska beslut fattas. 44,5% av kommunfullmäktigeledamöterna i Hallands kommuner är kvinnor. Bara 8% har utrikes bakgrund.

Valdeltagande i två halländska kommuner, 2018.

Källa: SCB

Andel som deltar i politiska diskussioner, 2018-2019.

Källa: SCB: (ULF-Silc)

Inrikes födda, högutbildade och män är politiskt aktiva

Siffrorna för valdeltagndet går i stort sett igen i annat politiskt deltagande, medlemskap i fackförbund och politiska partier. Kvinnor är mer sällan medlemmar i politiska partier och fackförbund och deltar i lägre utsträckning i politiska diskussioner än män. Skillnaderna är större i Halland än på riksnivå! Men kanske är detta på väg att förändras? I yngre åldersgrupper är kvinnor snarare mer aktiva än män.

Delaktighet och förtroende följs åt

En nyckel till delaktighet är förtroendet för samhällsinstitutioner. Om vi inte litar på institutionerna, varför ska vi då försöka påverka dem? Siffror från 2014 visar hur delaktigheten återspeglas i förtroendet för olika samhällsinstitutioner. Ungefär en fjärdedel av hallänningarna har stort förtroende för kommunpolitikerna. Bland utrikes födda är siffran bara 19%. Förtroendet för polisen och vården är betydligt högre men lägre i de grupper där delaktigheten är låg.

Hallänningarnas förtroende för samhällsinstitutioner, 2014.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Ond eller god spiral?

Det är alltså de grupper som mest behöver samhällets stöd som deltar minst. Vad händer när vissa grupper inte finns representerade där besluten fattas? Den största risken är att det bildas en ond spiral där de utsattas perspektiv saknas i beslutsfattandet och där beslut och åtgärder inte speglar dessa gruppers livsvillkor och behov. De exkluderade grupperna tappar därmed förtroendet för samhällets institutioner och deras engagemang och deltagande minskar ännu mer.

De grupper som kan göra sin röst hörd får lättare att forma ett samhälle som passar deras behov och levnadssätt. Det leder till större förtroende och större engagemang och i förlängningen ännu större inflytande.

Vill du läsa mer om makt och inflytande i rapporten?

Läs hela rapporten