Läs rapporter

Här hittar ni rapporter som är intressanta ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Både analysen "Från vaggan till graven", som ligger till grund för denna webbsida, och andra relevanta analyser och rapporter.

FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN

 

I samband med Tillväxtverkets satsning på en jämställd regional tillväxt 2016–2018 genomfördes en analys av hallänningars liv och livsvillkor ”från vaggan till graven” ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv. Analysen genomfördes 2017–2018 av Region Halland i samverkan med Länsstyrelsen i Halland samt med hjälp av konsultföretaget Medida.

Läs Rapporten

UNGA OCH UNGA VUXNAS PSYKISKA HÄLSA OCH LIVSVILLKOR

 

Lokala nämnder (Region Halland) har i denna rapport, med utgångspunkt i olika lokala förutsättningar, valt att fokusera på olika aspekter på ungas psykiska hälsa och livsvillkor i Halland. Ambitionen har varit att möta många unga i olika livssituationer.

Läs Rapporten

VÅLD I NÄRA RELATIONER – EN REGIONAL HANDBOK

 

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har en regional handbok tagits fram. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Läs Rapporten