Visste du att 27 procent av alla unga tjejer i Västsverige uppger att de blivit utsatta för sexualbrott?

I jämförelse med stora delar av Sverige är Halland en trygg region att leva i. Men en grupp sticker ut – unga tjejer i åldrarna 16–24 år. Här uppger hela 27 procent i Västsverige att de varit utsatta för våldtäkt, sexuella kränkningar, tvång eller annat sexuellt ofredande.

Främst kvinnor utsätts för sexualbrott

Våldtäkt, sexuella kränkningar eller tvång, liksom annat sexuellt ofredande går under benämningen sexualbrott. I såväl Halland som övriga landet är det framför allt kvinnor som utsätts för den här typen av brott. 5,9 procent av kvinnorna i Halland uppger att de har utsatts för det jämfört med 0,3 procent av männen. Jämfört med Falkenberg och Halmstad är det en något högre andel av kvinnorna i Kungsbacka och Varberg som uppger att de utsatts för ett sexualbrott.

 

Utsatthet för sexualbrott varierar också med bakgrund. Det är en något högre andel personer som är födda i Sverige men med två utrikesfödda föräldrar som har utsatts, jämfört med de som är svenskfödda med en eller båda föräldrar inrikesfödda. Bland utrikesfödda har lägst andel personer varit utsatta.

Kvinnor utsatta för sexualbrott 16–24 år jämfört med kvinnor 16–84 år.

Källa: NTU, 2017.

Unga kvinnor extra utsatta

Unga kvinnor är extra utsatta för den här typen av brott. Hela 27 procent av de västsvenska kvinnorna i åldrarna 16–24 år uppger att de har råkat ut för någon typ av sexualbrott.

Tryggare i Halland än i riket

I Halland kan man känna sig något tryggare jämfört med riket. Antalet anmälda hatbrott är t.ex. lägre här än rikssnittet. 58 personer/100 000 invånare i polisområde Region Väst, att jämföra med rikssnittet som är 71. Mörkertalen är dock stora i dessa typer av brott. Dessutom är det inte lika tryggt för alla.

Kvinnorna oroar sig mest

30 procent av de halländska kvinnorna säger att de är rädda för att gå ut ensamma. Det kan jämföras med knappt 8 procent av männen. Bland utrikes födda – framför allt de som är födda utanför Europa – är det nästan 24 procent som uppger att de känner sig rädda för att gå ut ensamma. Det kan jämföras med 18,5 procent bland inrikes födda. Statistiken visar dock att de som är mest utsatta för våld är unga män i åldrarna 16–24 år och den största risken löper de ute i gatumiljön.

 

När det gäller utsatta för fysiskt våld i hemmet så är skillnaderna små mellan män och kvinnor, men våldet som är riktat mot kvinnor är ofta både grövre och i kombination med mer återkommande psykiskt våld. Kvinnliga offer för misshandel utsätts främst av en närstående, till skillnad mot manliga offer för misshandel. Kvinnor blir också betydligt oftare än män utsatta för sexuella övergrepp och den aktuella partnern är den absolut vanligaste förövaren.

Så många är rädda att gå ut ensamma i Halland jämför med riket.

Källa: Folkhälsodata och Region Halland, 2014.

Minoriteter löper större risk

Hur trygg man känner sig ute på stan och i olika offentliga miljöer, skiljer sig alltså åt om man är man eller kvinna, men det har också betydelse vilken sexuell läggning man har eller om man på annat sätt tillhör en minoritet i samhället. Hur stor risk man faktiskt löper att utsättas för våld, varierar också bland olika grupper. Bland unga kvinnor med funktionsnedsättning uppger t.ex. så många som 18 procent att de utsatts för våld det senaste året. Det kan jämföras med knappt 8 procent bland kvinnor i samma åldersgrupp men utan funktionsnedsättning.

Att vara HBT-person ökar också risken för att utsättas för våld.

6 procent av de homosexuella männen, närmare 4 procent av de homosexuella kvinnorna och så många som 10 procent av de bisexuella kvinnorna har varit utsatta för våld. Det kan jämföras med drygt 3 procent av de heterosexuella männen och lite över 2 procent av de heterosexuella kvinnorna. Faktorer som ålder och utbildning minskar risken för att utsättas för våld, liksom en mer öppen attityd i det omkringliggande samhället.

Allas rätt till trygghet

Att inte känna sig trygg, begränsar vardagen för de som känner oro. Utsatthet och våld begränsar också människors psykiska välmående väsentligt och långvarig otrygghet kan generera stress. Om otryggheten dessutom söker sig in i det egna närområdet, till och med inom hemmets väggar, ökar stressen än mer. Att alla har rätt att känna sig trygga, oavsett kön, bakgrund, funktionsnedsättning eller sexuell läggning borde vara en självklarhet i vårt moderna samhälle.

 

Klicka här för att läsa regional handbok om våld i nära relation

Vill du läsa mer om brott och trygghet i rapporten?

Läs hela rapporten